Mamara Restaurant

Bangkok,Thailand
  • Parata Diamond
  • Bangkok,Thailand
  • 100 Sq.m.
  • Restaurant
  • 2013
  • Proposal
  • MADA design factory Co.,Ltd.
  • MADA design factory Co.,Ltd.
  • Apinya Pruksakasemsuk
  • Supatcha Prajamthan